ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


 กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกวดราคา / สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

Untitled Document

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณื ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการการสัตว์ปลอกโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1961 บุรีรัมย์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) ในโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยทรายอะเบท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 5368 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด นักเรียนในสังกัดงานการประถมศีกษาแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 5 โรงเรียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่และสระน้ำ ในโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตขององค์กรชุมชนตำบลนิคม ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตขององค์กรชุมชนตำบลนิคม ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผ้เข้าอบรม, วิทยากร ในโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตขององค์กรชุมชนตำบลนิคม ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับเกรดผิวถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.นิคม ทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวน 27 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์เด็กสระกอไทร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์เด็กโคกอิสระ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์เด็กดงยายเภา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายนิทรรศการ น้อมรำลึกในหลวงรัชการที่ 9 ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง เช่าเก้าอี้พลาสติก ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่องรสจืด 200 ซีซี ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่องรสจืด 200 ซีซี ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

 

  

 

  Login
User :
Pass :
  ผู้ดูแลระบบ
 

-


กรมบัญชีกลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ๙๙ หมู่ที่ ๒๓ ถนนบุรีรัมย์ - มหาสารคาม  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๒-๗๐๔๔
โทรสาร  ๐-๔๔๖๒-๗๐๔๔ ต่อ ๑๘