ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


 กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกวดราคา / สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

Untitled Document

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558

  

 

 

  Login
User :
Pass :
  ผู้ดูแลระบบ
 

-


กรมบัญชีกลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ๙๙ หมู่ที่ ๒๓ ถนนบุรีรัมย์ - มหาสารคาม  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๒-๗๐๔๔
โทรสาร  ๐-๔๔๖๒-๗๐๔๔ ต่อ ๑๘