ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม www.nikomlocal.go.th facebook : อบต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัดอบต.

- หัวหน้าสำนักปลัด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฏหมายและคดี
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานสารบรรณ
กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- งานก่อสร้าง งานออกแแบบ งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารบรรณ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัย/งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข/งานสารบรรณ/งานป้องกันและควบคุมโรค/งานเผยแพร่และฝึกอบรม/งานรักษาความสะอาด
ภาระหน้าที่งานของแต่ละส่วน


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศ / ประกวดราคา / สอบราคา /ประกาศผู้ชนะราคา
รายงานทางการเงิน (รับ-จ่าย)
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปราชญ์ชาวบ้าน
สินค้า OTOP
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประมวลจริยธรรม อบต.นิคม
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สรุปคะเเนนผลการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


Untitled Document

 

ประกาศ /ประกวดราคา / สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง /ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที จำนวน 1 วัน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องผู้ชนะจัดซื้อชุดกีฬา,อุปกรณ์การแข่งกีฬา,โล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่ม ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ / สนามแข่ง และจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน/สำหรับนักกีฬา จำนวน 145 คน ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศจำนวน 2 คัน ในโครงการอบรมและสัมมนา ผู้นำ/อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ อปพร. หมายเลขทะเบียน นข 2434 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมูที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจ้างขยายเขตท่อส่งน้ำปะปา บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจ้างขยายเขตท่อส่งน้ำปะปา บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่) เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (สำหรับประชาชน) เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง ประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 30 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.นิคม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเช่าสถานที่และสระน้ำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับเกรดผิวถนนพื้นที่ในเชตรับผิดชอบ อบต.นิคม จำนวน 24 สายทาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะเเยกประเภทขนาดสี่เหลี่ยมแบบฝาผลัก ขนาด 60 ลิตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1961 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 5368 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน27 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 45 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเเบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง จำนาน 3 ชุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ซื้อถังขยะแยกประเภท ขนาดสี่เหลี่ยมแบบฝาผลัก ขนาด 60 ลิตร จำนวน 36 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-5876 บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนโรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบราง U บ้านโคกก่อง ม. 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองม่วงเหนือ ม.23

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุดชุมแสง ม.11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านดงยายเภา ม.3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้นเกี่ย ม.13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด ม.8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ ม.14

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอิสระ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ที่8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้นเกี่ย หมู่ที่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่14 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิค เรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด 200 ซีซีให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซีให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศบริหารส่วนตำบลนิคม เรืองจัดซื้ออาหารเสริม นมพลาสเจอร์ไรส์ รดจือ ขนาด 200 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด 200 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำหนัก ม.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคเรื่องจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองจาน ม.18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดชุมชน บ้านหัวช้าง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1398 บุรีรัมย์ (เปลี่ยนหัวเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศนยู์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศนยู์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศนยู์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศนยู์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (หมึกเติมเครื่องปริ้นกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดชุมชน บ้านสวายสอ หมู่ที่15 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดชุมชน บ้านตำหนัก หมู่ที่21 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดชุมชน บ้านหนองจาน หมู่ที่18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดชุมชน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน2หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน) จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (พัดลม) จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซีให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการ (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคเรื่องจ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (เหมาจ่าย) ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำ/อาสาสมัครอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (บ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจ้างจัดพิมพ์วารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.นิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจ้างซ่อมเครื่องเอกสาร ยี่ห้อ Cannon 2502/2530 UFRIILT จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยายเภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอิสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด 200 ซีซีให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด 200 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง วันที่ 5-13 กันยายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 15 หมู่บ้าน ในโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 15 หมู่บ้าน ในโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฯ จ้งจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ในโครงการปฏิบัติธรรมนำพาชีวิต พัฒนาสุขภาพจิตรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 5368 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนร 403 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 18 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตำหนัก ม.21 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกสระหนองบัว บ้านดงยายเภา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลงผิวทางหินคลุก หนา ๑๕ เซนติเมตร บดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านดงยายเภา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการถมดินเพื่อยกระดับที่ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคม อำำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะไลย์ หมู่ที่ 14 และบ้านไทรงาม หมู่ที่ 24)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 24)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10,14,24 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

  Login